Galactica dostarcza dedykowane systemy sprzedażowe, które umożliwią prowadzenie rozliczeń przedstawicieli handlowych z prowadzonej sprzedaży produktów, oferowanych przez Państwa firmę. Duże możliwości konfiguracji struktury organizacyjnej, swobodne konfigurowanie systemu prowizyjnego oferowanych produktów oraz nadzór nad realizowanymi zleceniami, jak i osiągnięciami zamierzonych celów, to główne elementy, które pozwolą skutecznie obsłużyć wielu sprzedawców i wygenerować należne im wynagrodzenie. Oferowane przez Galactica dedykowane systemy dla przedstawicieli handlowych, działają na platformie internetowej, oferując powszechny dostęp do zasobów systemu.

Elementy systemu sprzedazowego dla przedstawicieli


Zagrożenia i szanse
Wiele oddziałów w rozproszonej strukturze firmy, mnogość oferowanych produktów poprzez wiele różnych kanałów sprzedażowych może spowodować problemy dla firmy związane z kontrolą realizacji zamówień klientów oraz realizacji celów sprzedażowych. Wdrożenie jednego systemu, zintegrowanego dla całej firmy i jej rozproszonej struktury, pozwoli uniknąć rozbieżności w nadzorowaniu dużej sieci sprzedawców, jak również w ustalaniu należnego wynagrodzenia, zgodnego ze zdefiniowanymi zasadami prowizyjnymi. Skuteczne oprogramowanie dla przedstawicieli handlowych zintegruje środowisko przedstawicieli na wspólnej platformie.

Główne elementy systemu

 • Użytkownicy - użytkownicy programu, określenie funkcji i uprawnień dostępu do różnych funkcjonalności aplikacji
 • Struktura organizacyjna firmy i sprzedawcy – podział obszaru firmy na rejony i lokalne biura, baza sprzedawców, określenie warunków współpracy i przypisanie sprzedawców do wybranych obszarów pracy
 • Klienci - baza klientów połączona z bazą zamówionych produktów
 • Zamówienia - baza zamówionych produktów przez klientów wraz z rejestrem przypisania do kampanii promocyjnych, jak również okresów realizacji lub określeniem powodu odrzucenia zamówienia
 • Cele, wskaźniki i współczynniki – możliwość określenia celów sprzedaży, wskaźników oraz współczynników konkurencyjności w zależności od rejonu, czy kanału sprzedaży
 • Baza produktów - zarządzanie produktami, posegregowanymi w grupy produktowe, ustalanie wartości prowizji dla produktów i pakietów
 • Promocje – ustalanie kampanii promocyjnych na produkty firmy
 • Sprzedaż – dane dotyczące sprzedaży produktów prowadzonej przez przedstawicieli wszystkich zdefiniowanych kanałów sprzedażowych
 • Importy/exporty danych – import/export wielu danych z innych współpracujących aplikacji czy systemów
 • Wydruki - generowanie dokumentów (zamówień, zleceń, itp.)
 • Analizy i rankingi - narzędzia do analizy prowadzonej sprzedaży, osiąganie wytypowanych celów, porównania wyników z określonymi wskaźnikami, podgląd rankingów ilościowych i procentowych wg różnych kategorii (rejonów, grup produktowych, czy sprzedawców)
 • Dzienniki zdarzeń – zapisywanie (logowanie) wybranych zdarzeń związanych z obsługą systemu przez użytkowników


Funkcjonalności
System wymaga wprowadzenia wszystkich jego użytkowników oraz nadanie im odpowiednich uprawnień do wybranych funkcjonalności. Po wprowadzeniu i konfiguracji dostępu do aplikacji określa się strukturę organizacyjną firmy z uwzględnieniem podziału na systemy, regiony oraz lokalne biura. Na poszczególnych poziomach przypisywani są odpowiednio dyrektorzy, kierownicy, liderzy oraz przedstawiciele handlowi. Dla każdego obszaru działań określa się kanały sprzedaży. Na tym etapie określa się również typ współpracy przedstawiciela z firmą (umowa o pracę, zlecenia, kontrakt, itp.).

Kolejną rzeczą jest budowa bazy produktów, które będą oferowane klientom. System daje możliwość tematycznego pogrupowania produktów, definiowania pakietów (paczek) produktów. Ponadto określa kampanie promocyjne w ramach wskazanego przedziału czasowego oraz czas, w którym produkt jest aktywny i może być oferowany klientom. Dla każdego produktu określa się wartość prowizji zależną od terminu sprzedaży, jak również kanał sprzedażowy poprzez który oferowany jest klientowi.

W zależności od ustalonych celów, wskaźników i stawek prowizji, system nalicza wynagrodzenie dla sprzedawców wszystkich kanałów. Jeśli sprzedawca osiągnie cel sprzedażowy, to może również uzyskać dodatkową premię. Każda sprzedaż jest wprowadzana do systemu przez użytkownika i wskazuje na produkt lub paczkę produktów, definiuje klienta i określa, czy jest to nowo pozyskany, czy już istniejący klient. Na podstawie zapisanych sprzedaży, osoby uprawnione mają wgląd do różnego rodzaju raportów i statystyk, które w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie analiz dotyczących sprzedaży oferowanych produktów.

Program dla przedstawicieli handlowych przechowuje całą bazę klientów oraz dokładne lokalizacje określające zakres działań sprzedawców. Do klientów przypisana jest historia jego zamówień, z jakich promocji korzystał, czy przedłużał umowy na wybrane produkty, czy rozszerzał pakiet zamawianych produktów. System pozwala zaimportować wiele danych dotyczących wykonania sprzedaży, czy odrzuceń zleceń z innych zewnętrznych aplikacji, które współpracują z naszym systemem. Użytkownicy mogą drukować dokumenty zamówień, raporty czy analizy.

Wybrane realizacje:

 • System sprzedażowy dla przedstawicieli handlowych w firmie oferującej usługi telekomunikacyjne


Zobacz także
Zarządzanie narzędziami kontrolno-pomiarowymi
Zarządzanie obiektami technicznymi