strona główna / Firma / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 189, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000235648, NIP: 5542637995, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie danych przez spółkę "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY można podzielić na dwie kategorie:

 • w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY

 • wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego.

WYŚWIETLANIE STRONY INTERNETOWEJ

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,

 • datę i godzinę wejścia,

 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,

 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony), użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,

 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,

 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane nie są przekazywane os. trzecim. Dane są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane.

W uzupełnieniu do powyższych nasz portal korzysta również z usług analiz oglądalności stron internetowych: HotJar, MS Clarity, Meta Pixel oraz usługi Google Inc, zwanej dalej „Google”

Google Analytics używa Plików Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Pliki Cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny działań Użytkownika na Portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej Google.

ii KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY

Dane osobowe, które powierzają nam Państwo podczas rozmów telefonicznych lub przez adres e-mail, mają charakter poufny. Wykorzystujemy Państwa dane zgodnie z określonym celem przetwarzania, aby móc w sposób poprawny opracować Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika, z celu jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

III PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,

 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,

 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,

 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących Pani/u praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Pani/u ostatecznej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;

 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

 • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;

wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego. Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;

 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;

 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

Zgodnie z artykułem 18 RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo

 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z artykułem 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i

  • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ust. 1 RODO mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji. Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

iV POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba kontaktowa
W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@galactica.pl

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY z siedzibą przy ul. Fordońska , 85-739 Bydgoszcz („Administrator”) i w odniesieniu do stron internetowych zamieszczonych w domenie https://galactica.pl oraz w jej subdomenach.