strona główna / Rozwiązania dedykowane / Nadzór nad narzędziami i obiektami technicznymi

Nadzór nad narzędziami i obiektami technicznymi

W przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę, która wymaga okresowych czynności obsługowych, jest kilka potencjalnych problemów i trudności m.in.: zapominanie o konieczności okresowych badań i sprawdzeń dopuszczających obiekty do użytku, niedostępność narzędzi kontrolnych i pomiarowych z uwagi na przeterminowane legalizacje i sprawdzenia, brak świadomości kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury, małe możliwości kontroli stanu infrastruktury. Oprogramowanie Galactica zapewnia sprawny nadzór nad infrastrukturą w następujących obszarach:

 • narzędzia kontrolno-pomiarowe, sprzęt laboratoryjny, pojazdy, maszyny i urządzenia, inne ruchomości
 • obiekty i infrastruktura techniczna (budynki, place, wszelkie typu instalacje, platformy, drogi, elementy systemu BHP)

 

Oprogramowanie do zarządzania narzędziami - główne elementy systemu

 

Elementy systemu zarządzania obiektami technicznymi
 • Narzędzia i obiekty - ewidencja i kontrola narzędzi kontrolno-pomiarowych, zarządzanie obiektami technicznymi, baza narzędzi i obiektów technicznych, będąca pod nadzorem opisanych wraz z dokumentacją związaną
 • Słowniki - zestaw typów, rodzajów i innych cech obiektów z możliwością łatwego dostosowywania do specyfiki infrastruktury przedsiębiorstwa
 • Nadzór nad narzędziami - baza czynności związanych z nadzorem narzędzi i obiektów wraz z systemem przypomnień i powiadomień o konieczności podjęcia działań (e-mail, SMS)
 • Tablica informacyjna - centralne miejsce prezentujące komunikaty, przypomnienia i powiadomienia dotyczące nadzorowanych obiektów, zaraz po zalogowaniu do systemu
 • Struktura organizacyjna firmy oraz użytkownicy i uprawnienia
 • Czynności serwisowe - rejestracja czynności serwisowych wraz z definicją kosztów
 • Wydruki - generowanie dokumentów (metryk obiektów, formularzy kontroli)
 • Raporty - narzędzia do raportowania bazy obiektów, generowanie zestawień i list obiektów w różnym ujęciu
 • Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z nadzorem

 

Korzyści z wdrożenia systemu

 • Organizacja nadzoru nad narzędziami i obiektami technicznymi firmy
 • Zmniejszenie kosztów związanych z nadzorem poprzez ograniczenie działań pracowników na rzecz cyklicznej weryfikacji stanu bazy
 • Zapewnienie ciągłej dostępności narzędzi kontrolno-pomiarowych poprzez wyeliminowanie przestojów związanych z przeterminowanymi badaniami i realizacjami
 • Świadomość kosztów związanych z utrzymaniem niesprawnych lub ulegających częstym usterkom obiektów i narzędzi

 

Funkcjonalność
Zarządzanie narzędziami kontrolno-pomiarowymi i obiektami polega na ewidencji infrastruktury technicznej firmy wraz z jej charakterystyką oraz definicją czynności związanych z nadzorem. Dodatkowo system posiada elementy umożliwiające ewidencję dokumentacji związanej z poszczególnymi obiektami oraz ewidencję czynności serwisowych wraz z rejestracją kosztów. Dzięki automatycznym mechanizmom nadzoru, system aktywnie informuje i przypomina odpowiedzialnym pracownikom o konieczności podjęcia działań. Możliwe jest także zbudowanie bazy osób uprawnionych do dostępu, do wybranych elementów infrastruktury oraz nadanie funkcji do wykonywania konkretnych zadań w systemie. Za pomocą raportów i zestawień, użytkownicy mają łatwy dostęp do informacji zbiorczych, list obiektów, list planowanych i wykonanych działań, zestawień kosztów utrzymania obiektów w użytku.

Branże:

 • Firmy i przedsiębiorstwa wykorzystujące narzędzia i urządzenia (w tym maszyny i pojazdy) podlegające okresowej legalizacji, sprawdzeniom, przeglądom
 • Firmy i przedsiębiorstwa posiadające zasoby w postaci obiektów technicznych, takich jak: budynki, place, instalacje, platformy wymagające okresowych kontroli


Wybrane realizacje:
Nadzór nad narzędziami w przedsiębiorstwie branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
Galactica TAURUS - oprogramowanie do zarządzania narzędziami i infrastrukturą techniczną

Zobacz także
System CRM